2 Yēhéhuá nǐ shén jiāng tāmen jiāo gĕi nǐ jī shā , nàshí nǐ yào bǎ tāmen mièjué jìng jìn , bùkĕ yǔ tāmen lì yuē , yĕ bùkĕ liánxù tāmen .