31 Wǒ cóng Yàmén rén nàli píng píngān ān huí lái de shíhou , wúlùn shénme rén , xiān cóng wǒ jiā mén chūlai yíngjiē wǒ , jiù bì guī nǐ , wǒ yĕ bìjiāng tā xiànshang wèi Fánjì .