17 Qī rì yán yàn zhī neì , tā zaì zhàngfu miànqián tíkū , dào dì qī tiān bī zhe tā , tā cái jiāng míyǔ de yìsi gàosu tā qì , tā qì jiù gàosu bĕn guó de rén .