12 Yóudà rén duì tā shuō , wǒmen xià lái shì yào kúnbǎng nǐ , jiāng nǐ jiāo zaì Fēilìshì rén shǒu zhōng. Cānsūn shuō , nǐmen yào xiàng wǒ qǐshì , yīng chéng nǐmen zìjǐ bù haì sǐ wǒ .