34 Yǒu Yǐsèliè rén zhōng de yī wàn jīng bīng , lái dào jī bǐ yà qián jiē zhàn , shì paì shén shì xiōngmĕng . Biànyǎmǐn rén què bù zhīdào zāihuò línjìn le .