32 Biànyǎmǐn rén shuō , tāmen réngjiù baì zaì wǒmen miànqián . dàn Yǐsèliè rén shuō , wǒmen bù rú taópǎo , yǐnyòu tāmen líkāi chéng dào lù shàng lái .