20 Qǐ kĕyǐ è bào shàn ne . tāmen jìng wā kēng yào haì wǒde xìngméng . qiú nǐ jìniàn wǒ zĕnyàng zhàn zaì nǐ miànqián wèi tāmen daì qiú , yào shǐ nǐde fèn nù xiàng tāmen zhuǎn xiāo .