9 Wǒ bì shǐ tāmen zaì wéi kùn jiǒng pǎi zhī zhōng, jiù shì chóudí hé xún suǒ qí méng de rén jiǒng pǎi tāmende shíhou , gèrén chī zìjǐ érnǚ de ròu hé péngyou de ròu .