We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
30 Yēhéhuá shuō , wǒ zhīdào tāde fèn nù shì xū kōng de . tā kuā dà de huà yī wú suǒ chéng .