25 Yēhéhuá shuō , nǐ zhè xíng huǐmiè de shān nǎ , jiù shì huǐmiè tiān xià de shān , wǒ yǔ nǐ fǎnduì . wǒ bì xiàng nǐ shēnshǒu , jiāng nǐ cóng shān yán gún xià qù , shǐ nǐ chéngwéi shāo huǐ de shān .