23 Tāmen ná gōng hé qiāng , xìngqíng cánrĕn , bú shī liánmǐn . tāmende shēngyīn xiàng hǎi làng hōng . Xī \'ān chéng ( yuánwén zuò nǚzi ) a , tāmen qí mǎ dōu bǎi duì wǔ , rú shang zhàn cháng de rén yào gōngjī nǐ .