2 Wǒ bì jīdòng Āijí rén gōngjī Āijí rén , dìxiōng gōngjī dìxiōng , línshè gōngjī línshè , zhè chéng gōngjī nà chéng , zhè guó gōngjī nà guó .