18 Wǒ zhīdào tāmende xíngwéi hé tāmende yìniàn . shíhou jiāng dào , wǒ bìjiāng wàn mín wàn zú ( zú yuánwén zuò shé ) jù lái . kànjian wǒde róngyào .