20 Tāmen bìjiāng nǐmen de dìxiōng cóng liè guó zhōng sòng huí , shǐ tāmen huò qí mǎ , huò zuò chē , zuò jiào , qí luó zǐ , qí dú fēng tuó , dào wǒde shèng shān Yēlùsǎlĕng , zuòwéi gōngwù xiàn gĕi Yēhéhuá , hǎoxiàng Yǐsèliè rén yòng jiéjìng de qìmǐn shèng gōngwù fèng dào Yēhéhuá de diàn zhōng ; zhè shì Yēhéhuá shuō de .