19 Wǒ yào xiǎn shénjī ( huò zuò jìhào ) zaì tāmen zhōngjiān , taótuō de wǒ yào chāi dào liè guó qù , jiù shì dào Tāshī , pǔ lēi , lá gōng de Lùdé , hé shì bā , Yǎwán , bìng sùlái méiyǒu tīngjian wǒde míngsheng , méiyǒu kànjian wǒ róngyào liaó yuǎn de hǎidǎo . tāmen bìjiāng wǒde róngyào chuányáng zaì liè guó zhōng .