25 Wǒ bì yòng qīng shuǐ sǎ zaì nǐmen shēnshang , nǐmen jiù jiéjìng le . wǒ yào jiéjìng nǐmen , shǐ nǐmen tuōlí yīqiè de wūhuì , qì diào yīqiè de ǒuxiàng .