26 Wǒ yĕ yào cìgĕi nǐmen yī gè xīn xīn , jiāng xīn líng fàng zaì nǐmen lǐmiàn , yòu cóng nǐmen de ròutǐ zhōng chúdiào shí xīn , cìgĕi nǐmen ròu xīn .