2 Hūrán yǒu liù gèrén cóng zhāo bĕi de shang mén ér lái , gèrén shǒu ná shārén de bīngqì . neì zhōng yǒu yī rénshēn chuān xì má yǐ , yào jiān daì zhe mò hé zǐ . tāmen jìnlái , zhàn zaì tóng jìtán páng .