We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
25 Yǒu rén zhì sǐ xīn zhōng tòngkǔ , zhōng shēn wèi cháng fú lè de zīwèi .