4 Nà shārén de yào taó dào zhèxie chéng zhōng de yī zuò chéng , zhàn zaì chéng ménkǒu , jiāng tāde shìqing shuō gĕi chéng neì de zhǎnglǎo men tīng . tāmen jiù bǎ tā shōu jìn chéng lǐ , gĕi tā dìfang , shǐ tā zhù zaì tāmen zhōngjiān .