YuēShūyàjì 20:6

6 Tā yào zhù zaì nà chéng lǐ , zhàn zaì huì zhòng miànqián tīng shĕnpàn , dĕng dào nàshí de Dàjìsī sǐ le , shārén de cái kĕyǐ huí dào bĕn chéng bĕn jiā , jiù shì tā suǒ taó chūlai de nà chéng .