11 Yǐsèliè rén tīngshuō Liúbiàn rén , Jiādé rén , Mǎnáxī bàn zhīpaì de rén kàojìn Yuēdànhé bian , zaì Jiānán dì shǔ Yǐsèliè rén de nàbiān zhú le yī zuò tán .