Bible Verse Of The Day

4 Zaì nà rì , nǐmen yào shuō , dāng chēngxiè Yēhéhuá , qiúgào tāde míng , jiāng tā suǒ xíng de chuányáng zaì wàn mín zhōng , tí shuō tāde míng yǐ beì zūnchóng .

My Bible

My Bible offers users a great opportunity to study the bible.

Users can add notes to scriptures, highlight verses, bookmark verses, and categorize verses with tags

If you have an account Sign In or Create An Account

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice