Verse Of The Day

25 Fán dĕnghòu Yēhéhuá , xīnli xúnqiú tāde , Yēhéhuá bì shī ēn gĕi tā . 26 Rén yǎngwàng Yēhéhuá , jìngmò dĕnghòu tāde jiùēn , zhè yuán shì hǎo de .
California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice