1 Chronicles 1:9

9 Cush's family: Seba, Havilah, Sabta, Raama, and Sabteca. Raamah's family: Sheba and Dedan.