32 The sons of K'turah Avraham's concubine: she bore Zimran, Yokshan, Medan, Midyan, Yishbak and Shuach. The sons of Yokshan: Sh'va and D'dan.