Exodus 15:3

3 ADONAI is a warrior; ADONAI is his name.