2 Corinthians 11:19

Gladly (hdew). Irony again. Cf. kalo in John 11:4 ( Mark 7:9 ). So as to pronimoi onte (being wise).