2 Corinthians 4:15

Being multiplied through the many (pleonasasa dia twn pleionwn). Late word pleonazw from pleon, more, "making more through the more," with play on pleon. One can think of Bunyan's Grace Abounding.