Luke 7:35

Of all her children (apo pantwn twn teknwn auth). Here Matthew 11:19 has "by her works" (apo twn ergwn auth). Aleph has ergwn here. The use of "children" personifies wisdom as in Proverbs 8:1-9:18 .