Luke 9:53

And they did not receive him (kai ouk edexanto auton). Adversative use of kai = But. Because his face was going to Jerusalem (oti to proswpon autou hn poreuomenon ei Ierousalhm). Periphrastic imperfect middle. It was reason enough to the churlish Samaritans.