Matthew 9:29

Touched their eyes (hpsato twn opqalmwn). The men had faith ( Matthew 9:28 ) and Jesus rewards their faith and yet he touched their eyes as he sometimes did with kindly sympathy.