Revelation 21:13

Three gates (pulwne trei) on each of the four sides as in Ezekiel 42:16 ; "on the east" (apo anatolh, as in Revelation 16:12 , starting from the east), "on the north" (apo borra, from the north, as in Luke 13:29 ), "on the south" (apo notou, from the south, as in Luke 13:29 ), "on the west" (apo dusmwn, from the west, as in Matthew 8:11 ).