7 Yes, may that night be barren; may no joyful shouta be heard in it.