4 Yǐsèliè rén nǎ , rèn nǐmen wǎng Bótèlì qù fàn zuì , dào Jíjiǎ jiā zēng zuì guō . mĕi rì zǎochen xiànshang nǐmen de jìwù , mĕi sān rì fèng shang nǐmen de shí fēn ...zhīyī .