2 Zhǔ Yēhéhuá zhǐ zhe zìjǐ de shèngjié qǐshì shuō , rìzi kuaì dào , rén bì yòng gōuzǐ jiāng nǐmen gōu qù , yòng yú gōu jiāng nǐmen yú shèng de gōu qù .