8 Yēhéhuá duì wǒ shuō , a mó sī a , nǐ kànjian shénme . wǒ shuō , kànjian zhún shéng . zhǔ shuō , wǒ ya diào qǐ zhún shéng zaì wǒ mín Yǐsèliè zhōng . wǒ bì bú zaì kuānshù tāmen .