16 Wǒmen cóng qián , jiāng wǒmen zhǔ Yēsū Jīdū de dà néng , hé tā jiànglín de shì , gàosu nǐmen , bìng bú shì suícóng guāiqiǎo niēzào de xū yán , nǎi shì qīnyǎn jiàn guo tāde wēi róng .