10 Nàxiē suí ròushēn , zòng wūhuì de qíngyù , qīngmàn zhǔzhì zhī rén de , gèng shì rúcǐ . tāmen dǎn dà rènxìng , huǐbàng zaì zūn wèi de yĕ bù zhī jùpà .