Chūāijíjì 13:9

9 Zhè yào zaì nǐ shǒu shàng zuò jìhào , zaì nǐ é shàng zuò jìniàn , shǐ Yēhéhuá de lǜfǎ cháng zaì nǐ kǒu zhōng , yīnwei Yēhéhuá céng yòng dà néng de shǒu jiàng nǐ cóng Āijí lǐng chūlai .