4 Yēhéhuá duì Móxī shuō , wǒ yào jiàng liángshi cóng tiān jiàng gĕi nǐmen . bǎixìng kĕyǐ chū qù , mĕi tiān shōu mĕi tiān de fèn , wǒ hǎo shìyàn tāmen zūn bù zūn wǒde fǎdù .