22 Jiào tāmen suí shí shĕnpàn bǎixìng , dà shì dōu yào chéng dào nǐ zhèlǐ , xiǎoshì tāmen zìjǐ kĕyǐ shĕnpàn . zhèyàng , nǐ jiù qīng shĕng xiē , tāmen yĕ kĕyǐ tóng dàng cǐ rèn .