Chūāijíjì 24:8

8 Móxī jiàng xuè sǎ zaì bǎixìng shēnshang , shuō , nǐ kàn , zhè shì lì yuē de xuè , shì Yēhéhuá àn zhè yīqiè huà yǔ nǐmen lì yuē de píngjù .