Chūāijíjì 26:32

32 Yào bǎ mànzǐ guà zaì sì gēn bāo jīn de zàojiá mù zhùzi shàng , zhùzi shàng dàng yǒu jīn gōu , zhùzi ān zaì sì gè daì mǎo de yín zuò shàng .