Chūāijíjì 3:7

7 Yēhéhuá shuō , wǒde bǎixìng zaì Āijí suǒ shòu de kùnkǔ , wǒ shízaì kànjian le , tāmen yīn shòu dū gōng de xiá zhì suǒ fà de āi shēng , wǒ yĕ tīngjian le . wǒ yuán zhīdào tāmende tòngkǔ ,