Chūāijíjì 3:8

8 Wǒ xià lái shì yào jiù tāmen tuōlí Āijí rén de shǒu , lǐng tāmen chū le nà dì , , dào mĕihǎo , kuānkuò , liú nǎi yǔ mì zhī dì , jiù shì dào Jiānán rén , Hèrén , Yàmólìrén , Bǐlìxǐrén , Xīwèirén , Yēbùsīrén zhī dì .