Chūāijíjì 33:7

7 Móxī sùcháng jiàng zhàngpéng zhī dā zaì yíng waì , lí yíng què yuǎn , tā chènchēng zhè zhàngpéng wéi huì mù . fán qiú wèn Yēhéhuá de , jiù dào yíng waì de huì mù nàli qù .