Chūāijíjì 33:5

5 Yēhéhuá duì Móxī shuō , nǐ gàosu Yǐsèliè rén shuō , Yēhéhuá shuō , nǐmen shì yìng zhe jǐngxiàng de bǎixìng , wǒ ruò yī shà shí líndào nǐmen zhōngjiān , bì mièjué nǐmen . xiànzaì nǐmen yào bǎ shēnshang de zhuāngshì zhāi xià lái , shǐ wǒ kĕyǐ zhīdào zĕnyàng daì nǐmen .