24 Wǒ yào cóng nǐ miànqián gǎn chū waìbāngrén , kuòzhāng nǐde jìngjiè . nǐ yī nián sān cì shàng qù chaójiàn Yēhéhuá nǐ shén de shíhou , bì méiyǒu rén tān mù nǐde dì tǔ .