Chūāijíjì 35:21

21 Fán xīnli shòu gǎn hé gānxīn lèyì de dōu ná Yēhéhuá de lǐwù lái , yòng yǐ zuò huì mù hé qízhōng yīqiè de shǐyòng , yòu yòng yǐ zuò shèng yì .